REGULAMIN UKTS PERFECT/AKCENT

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zapisanie się na kurs tańca organizowany przez UKTS PERFECT/AKCENT jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) oraz RODO . W przypadku gdy uczestnikiem kursu jest osoba niepełnoletnia, regulamin dotyczy jej prawnych opiekunów.

Niezaznajomienie się z regulaminem nie zwalnia z zasad w nim obowiązujących.

 • 2 ZAPISY NA ZAJĘCIA

Na kurs tańca prowadzony przez UKTS PERFECT mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych,

Zapisu na wybrane zajęcia do danej grupy można dokonać na 3 sposoby:

 • osobiście w recepcji dowolnej siedziby UKTS
 • telefonicznie
 • mailowo

Przyjęcie do grupy następuje poprzez wpis do listy uczestników grupy poprzez podanie imienia i nazwiska oraz telefonu, akceptacji regulaminu i RODO UKTS oraz po dokonaniu wpłaty za bilet, karnet .

 • Bilet upoważnia do wstępu na jedne zajęcia wybranego kursu
 • Karnet upoważnia do wstępu na wszystkie zajęcia w miesiącu z wybranego

Liczba miejsc w grupach jest ograniczona i decyduje o niej. O przyjęciu na kurs tańca decyduje kolejność zapisów i wpłat.

Kursant, który nie stawił się na pierwszych zajęciach i nie zgłosił nieobecności, jest usunięty z listy tej osoby z listy bez konieczności jej powiadamiania. UKTS poinformuje Kursanta mailowo, telefonicznie lub za pomocą sms-a o terminie rozpoczęcia kursu.

 • 3 OPŁATY
 • Wpłaty za wejście jednorazowe w kwocie 20zł obowiązują tylko w miesiącu wrzesień – nowe dzieci które pierwszy raz przychodzą na zajęcia – (lub osoby które w ciągu roku przychodzą pierwszy raz na zajęcia).

 

 • – Osoby z grup kontynuacyjnych obowiązkowo płacą pełne karnety od września.
  – Nowe osoby które zdecydują się na zajęcia w naszej szkole obowiązek wykupienia pełnego karnetu mają od października.Nie ma możliwości przepisywania opłat na kolejne zajęcia/miesiące z grupy wykupionego karnetu. Korzystanie z aparatów i kamer na terenie UKTS bez zgody jej kierownictwa, jest zabronione.
 • 4 ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ I ZASTĘPSTWA

Szkoła powiadamia Kursantów o odwołaniu zajęć za pomocą wiadomości sms lub telefonicznie oraz w miejscu, w którym zwyczajowo odbywają się zajęcia kursu tańca.

Zastrzega sobie możliwość rozwiązania grupy w następujących przypadkach:

 • zapisania się na kurs mniejszej liczby osób niż minimalna liczba uczestników potrzebna do jego rozpoczęcia; (MINIMUM 10)
 • zmniejszenia się liczby osób uczęszczających na zajęcia poniżej minimalnej liczby uczestników potrzebnej do jego kontynuacji.

W przypadku rozwiązania grupy, zwracamy wpłacone opłaty, umożliwiamy przepisanie się do innej grupy, w której są miejsca lub proponujemy uczestnictwo w innych zajęciach. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizujemy zastępstwo lub odrabiamy zajęcia w innym terminie.

Zastrzega sobie prawo odwołania poszczególnych zajęć w przypadkach:

 • gdy nie ma wymaganej ilości osób potrzebnych do przeprowadzenia zajęć;
 • braku możliwości zorganizowania zastępstwa w sytuacji nieobecności instruktora;

5 BEZPIECZEŃSTWO

UKTS nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków powstałych bez winy UKTS. Uczestnik zajęć w UKTS może ubezpieczyć się we własnym zakresie. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo wyprosić Kursanta z zajęć. Kursant po zmianie obuwia ma prawo powrócić na zajęcia. Opłata za zajęcia, w których Kursant został usunięty za brak obuwia na zmianę nie jest zwracana. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy zmieniać również strój, o ile wymaga tego dany styl tańca. Informacje o stosownym obuwiu i stroju udziela instruktor lub recepcja.

Za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie szkoły, szkołą nie odpowiada. Kursant może zabrać je ze sobą na salę, w której odbywają się zajęcia.. W przypadku kradzieży uczestnik zajęć powinien niezwłocznie poinformować recepcję o zaistniałej kradzieży, recepcją ma obowiązek wezwać policję. Osoba zapisująca się na kurs  powinna skontrolować wcześniej swój stan zdrowia.

6 OCHRONA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Kursantów jest UKTS PERFECT. Kursant wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez UKTS PERFECT  dla celów organizacji kursów tańca. Kursant może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w kursie tańca organizowanym przez UKTS, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji Kursanta.

Równocześnie uczestnik zajęć i imprez organizowanych przez UKTS PERFECT podpisując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku lub wizerunku swojego dziecka zgodnie z art. 81. ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( DZ. U. z 2006r. Nr 80, poz. 631, z późn. Zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy oraz nagrania wykonane podczas zajęć, pokazów, szkoleń obozów tanecznych i innych imprez organizowanych przez UKTS PERFECT mogą zostać wykorzystane do celów promocyjnych oraz na stronie internetowej akademii.

7 REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane z kursem tańca lub jego organizacją Uczestnicy powinni zgłaszać, na piśmie wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, a w każdym razie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia kursu tańca, albo w terminie 7 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.

 • 8 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Kursant ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody materialne, na które narazi UKTS powstałe w wyniku jego działania. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania środków odurzających. Na teranie  obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, rowerów oraz motorów. Na salach obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, wnoszenia jedzenia i napojów, wyjątkiem są napoje w zakręcanych plastikowych butelkach. Na salach tanecznych podczas zajęć mogą przebywać tylko kursanci danej grupy, kursanci odrabiający zajęcia i instruktor. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.